FILE ZOLTÁN ev. bérbeadó Általános Szerződési Feltételei

Érvényes 2022. február 10-től

 Mobil hűtőkamra, TERRA 70 homlokzati állvány, KRAUSE Stabilo guruló állvány, ózongenerátor

 

1._Általános rendelkezések

1.1 Az eszközök bérletére a jelen Általános Szerződési Feltételek is vonatkoznak a Bérleti Szerződésben meg nem határozott pontokban

1.2. A szerződés tárgya olyan gépek, berendezések (továbbiakban: eszközök), amelyek Bérbeadó tulajdonát képezik, vagy olyan szerződéssel vannak a birtokában, amely lehetővé teszi annak bérbeadását.

1.3. Az eszközeink bérbeadása és szolgáltatásaink nyújtása közvetített szolgáltatást is tartalmazhat. A bérbeadónak joga van alvállalkozó bevonására.

2. Az eszközök bérletének létrejötte

2.1. A bérleti szerződés az ajánlat elfogadásával és/vagy bérleti szerződés aláírásával és/vagy az eszköz átadás-átvételével jön létre. A szerződő felek a bérleti szerződésben kötelesek megállapodni a

  • bérelt eszközökről,
  • hozzáadott szolgáltatásokról
  • bérleti díjról, illetve a szolgáltatások díjáról,
  • teljesítés helyéről,
  • bérlet, illetve a hozzáadott szolgáltatások időtartamáról.

2.2. Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF hatálya alá tartozik a felek által megkötött bérleti szerződésen túl a fenti eszközbérleti és egyéb szolgáltatásokra adott Bérbeadói ajánlat, amennyiben azt a Bérlő írásban elfogadta, illetve a fenti eszközbérleti és egyéb szolgáltatásokra adott Bérlői megrendelés, amennyiben Bérbeadó azt írásban elfogadta. Az elfogadott ajánlatot felek bérleti szerződésnek tekintik. Felek írásbelinek fogadják el az e-mail útján tett ajánlatot és elfogadást.

2.3. Ha a Bérlő nem személyesen jár el a bérleti szerződés létrehozásakor (regisztrál, fizet be kauciót, ír alá bérleti szerződést), abban az esetben köteles a Bérbeadó számára előre meghatározni írásban, e-mailben vagy elektronikus módon az általa meghatalmazott eljáró személyét. Ezen nyilatkozat alapján az eljáró személy a Bérbeadó felé igazolja személyazonosságát, és a bérleti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a meghatalmazó válik. Az eljáró személy köteles minden a bérleti szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a meghatalmazónak haladéktalanul átadni. Az eljáró személy meghatározását követően minden ügyviteléből, eljárásából fakadó Bérbeadót ért károkért és költségekért a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik.

2.4. A bérleti szerződés határozott vagy határozatlan időre jön létre. A határozott időre szóló bérleti jogviszony határozatlan idejűvé alakul át, ha a bérleti idő lejárta után Bérlő az eszközt Bérbeadó részére nem szolgáltatja vissza.

2.5. Az eszköz átadás-átvételéről és visszavételéről jegyzőkönyvet/szállítólevelet kell felvenni, amely egyben teljesítésigazolásnak minősül. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával Bérlő elismeri, hogy ismeri az eszköz és tartozékai rendeltetését, használatát, műszaki jellemzőit, a használattal kapcsolatos jogszabályi előírásokat, azt, hogy az eszköz rendeltetésszerűen működik, és tiszta állapotban van. Bérlő felelősséget vállal azért, hogy a bérelt eszközt kizárólag arra kiképzett és annak üzemeltetésére jogosítvánnyal rendelkező személy használja. Minőségi vagy mennyiségi kifogás esetén annak tényét felek kötelesek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Bérlő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően az abban meghatározott eszközökkel összefüggésben mennyiségi és minőségi kifogással nem élhet.

3. Bérbeadó jogai és kötelezettségei

3.1. A bérleti szerződés időtartama alatt Bérbeadó jogosult az eszközt bármikor megtekinteni, ellenőrizni a használat rendeltetésszerűségét és a karbantartás szakszerűségét, jogosult meggyőződni arról, hogy a Bérlő kezelőszemélyzete ismeri és betartja az eszköz használatára vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásokat. Bérbeadó jogosult egyoldalúan felfüggeszteni a bérletet, ha úgy ítéli, hogy annak további használata súlyos károsodást okozhat, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet.

3.2. Bérbeadó köteles a Bérlő bejelentését követő 2 munkanapon belül a javítást megkezdeni. Bérbeadó nem felel az eszköz állása következtében keletkezett károkért.

3.3. Bérbeadó a következő esetekben jogosult a hibajavítás felmerült költségeit – kiszállási díj, szerviz munkaóradíj, alkatrész, egyéb felmerült költségek – Bérlő felé kiszámlázni:

  • a hiba oka az eszköz nem rendeltetésszerű használata
  • a kiszállás során megállapítást nyer, hogy az eszköz működőképes, javítást nem igényel
  • a Bérlő által végzett telepítés során keletkezett a hiba

3.4. Bérbeadó előzetes felszólítást követően jogosult az eszközt elszállítani Bérlő telephelyéről vagy a munkavégzés helyszínéről, amennyiben Bérlőnek lejárt fizetési határidejű számlája van. Mindez nem minősül birtokháborításnak.

4. Bérlő jogai és kötelezettségei

4.1. Bérlő teljes felelősséget vállal a bérelt eszközért annak átvételétől kezdődően a kijelölt telephelyen történő hiba- és hiánymentes, tiszta állapotban történő visszaszolgáltatásáig.

4.2. Bérlő az eszköz átvételekor köteles ellenőrizni annak mennyiségét, minőségét és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát.

4.3. Bérlő jogosult és köteles az eszköz működését és használatát megismerni, azt a leírtak szerint rendeltetésszerűen, a bérleti szerződésben meghatározott helyen használni, ha az eszközt más helyszínen használja, köteles azt előzetesen bejelenteni Bérbeadónak. Köteles azt munkaidőn túl is zárt vagy őrzött helyen tárolni. Az eszközt harmadik személynek használatra át nem adhatja. Az ország területéről csak Bérbeadó előzetes hozzájárulásával viheti ki. Bérlő kötelezi magát, hogy a bérleti szerződésben rögzített bármely adat megváltozása esetén haladéktalanul tájékoztatja Bérbeadót.

4.4. Amennyiben azt a jogszabályok megkövetelik, Bérlő köteles gondoskodni az eszköz telepítéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséről.

4.5. Bérlő kötelezi magát, hogy az eszközt csak megfelelő szaktudással, igazolható képzettséggel rendelkező kezelőszemélyzet használhatja. Vállalja, hogy a munkavédelmi előírásokra a kezelő személyzetet kioktatja, az előírások betartását folyamatosan ellenőrzi.

4.6. A rendszeres karbantartásba a következő feladatok elvégzése tartozik: a berendezés szerkezetének ellenőrzése szemrevételezéssel; biztonsági elemek ellenőrzése (korlátok és elemei).

4.7. Az elektromos eszközöket kizárólag áramvédő relével vagy áramvédő kapcsolóval ellátott biztosított hálózatról üzemeltetheti (hűtőkamráinkat aggregátról üzmeltetni TILOS), annak jogszabályok szerinti ellenőrzése a Bérlő feladata. Bérlő kérésére sem lehet kikapcsolni az emberi életet és biztonságot jelentő kapcsolót a Bérbeadónak (pl. áramvédő kapcsoló).

4.8. Bérlő gondoskodik saját költségén az eszköz ki- és visszaszállításáról. Ha a Bérlő Bérbeadótól szállítást is igénybe vesz, úgy Bérlő kötelezettsége Bérbeadót írásban értesíteni a visszaszállítás időpontjáról, helyéről és az átadó személyéről. A bérleti szerződés a visszavételi jegyzőkönyv felvételéig tart.

4.9. Bérlő vagy az általa megbízott személy az eszköz visszavételekor jelen kell legyen. Ha visszavételkor Bérlő nem biztosít Átadó személyt, a visszavételi jegyzőkönyv Bérbeadó részéről akkor is felvételre kerül. Ebben az esetben a jegyzőkönyvben foglaltakat Bérlő aláírása nélkül is elfogadottnak tekinti Bérbeadó, és a Bérlőt terheli a jegyzőkönyvben foglalt hibákért, hiányosságokért a felelősség. A Bérbeadó lehetőséget biztosít a Bérlőnek a jegyzőkönyvbe felvett hibák 2 munkanapon belüli megtekintésére előzetesen megadott telephelyén.

4.10. Bérlő köteles az eszközt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszállítani. Amennyiben bármilyen takarításra, tisztításra szükség van az újra bérbeadás megteremtéséhez, a Bérbeadó tisztítási díjat számol fel.

4.11. Bérlőnek kötelessége az árajánlatban megadott telepítéshez szükséges feltételeket biztosítani.

5. Bérleti díj, fizetési feltételek

5.1. Bérbeadó bérleti díjat számol a bérleti időszak minden naptári napjára, munkanapokra, hétvégékre és ünnepnapokra egyaránt. Rossz időre való hivatkozás sem kizáró ok.

5.2. Bérlő a bérelt eszközért Bérbeadónak a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti. Határozott időre kötött bérleti szerződés esetén, ha a bérleti időt a Bérlő túllépi és a szerződés emiatt határozatlan idejűvé alakul át, Bérbeadó jogosult a bérleti szerződésben meghatározott napi bérleti díj felszámítására az eszköz visszaszolgáltatásáig

5.3. Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díj fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett eszközt Bérbeadótól független okok miatt nem tudja használni.

5.4. A bérleti díj fizetése 15 napnál rövidebb bérleti időszak esetén előre vagy annak végén, ennél hosszabb bérleti időszak esetén 15 naponként, minden hónap elején és közepén, illetve a szerződés lezárásakor azonnal történik számla alapján.

5.5. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettséget nem teljesíti és ezért a behajtás érdekében Bérbeadó követeléskezelő céget vesz igénybe, úgy Bérbeadó jogosult a Bérlő adatainak továbbítására követeléskezelő részére. A Bérbeadó Bérlőre áthárítja a követeléskezeléssel kapcsolatos költségeket.

6. Kaució

6.1. Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott kauciót fizeti Bérbeadónak.

6.2. Bérlő által megfizetett kaució Bérbeadó valamennyi követelése biztosítékául szolgál. A kauciót Bérbeadó Bérlő külön megkérdezése nélkül felhasználhatja, amennyiben a Bérlő bérleti díj és járulékai fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, avagy a gép károsodik, elvész vagy megsemmisül. A kaució részbeni vagy teljes felhasználása esetén Bérlő köteles azt 8 napon belül eredeti összegre feltölteni. Ennek elmulasztása esetén Bérbeadót megilleti az azonnali hatályú felmondás joga.

6.3. A bérelt eszközök sérülésmentes visszaadása esetén a kaució Bérlőnek kamatmentesen visszajár feltéve, hogy Bérlőnek bérleti díj tartozása nincsen.

7. Felelősség, felelősségkorlátozás

7.1. Amennyiben a Bérlő vagy az általa megbízott szervezet/személy végzi a szállítást, a szállítási, rakodási tevékenység minden felelőssége Bérlőt terheli. Ha a Bérlő nem megfelelő szállítási járművel áll ki, a Bérbeadó megtagadhatja a szállítást.

7.2. A Bérbeadó nem felelős sem a közvetett, sem a közvetlen kárért, amely a Bérlőnél vagy harmadik félnél merül fel az eszköz hibája vagy olyan más ok miatt, amely a Bérbeadó befolyásán kívül esik, vagy amely a Bérlő tevékenysége vagy tevékenységének elmulasztása miatt keletkezik. A Bérbeadó nem vonható felelősségre közvetett károkért. A Bérbeadó szerződésszegése esetén a Bérbeadó kártérítési felelőssége az esedékessé váló bérleti díjra korlátozódik.

8. A bérleti szerződés megszűnése

8.1. A határozott időre kötött bérleti szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg, kivéve, ha a szerződés nem alakul át határozatlan idejűvé.

8.2. A határozatlan idejű szerződés írásban közölt felmondással és/vagy az eszköz a Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatásával szűnik meg.

8.3. A bérleti szerződés az eszköz visszaadásának időpontjáig szól, melyet a visszavételi jegyzőkönyv vagy szállítólevél igazol. A visszavételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a visszavétel időpontját, az eszköz műszaki állapotát, tartozékait, az esetleges hiba- és hiányjegyzéket.

8.4. A Bérbeadó írásbeli felszólítást követően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és elszállíthatja a bérleti tárgyát képező eszközt, ha a Bérlő megsérti a bérleti szerződés és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, vagy ha a Bérlő felszámolás alá kerül vagy megszűnik. Ebben az esetben a Bérlő nem akadályozhatja meg az eszköz elszállítását, biztosítja Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, ahol az eszköz található, és nem tekinti az oda bejutást birtokháborításnak. Védelmi eszközök (pl. kerítés) elszállítása következtében keletkező veszélyforrás megszüntetése a Bérlő feladata, annak költségei nem terhelik a Bérbeadót.

9. Adatkezelés

9.1. Bérbeadó a Bérlő által a megrendelésben és/vagy a bérleti szerződésben megadott képviselőjének,kapcsolattartójának személyes adatait az EU Parlament és a Tanács 2016/679. sz. rendelete (továbbiakban: GDPR) 6. cikk 1.f. pontja alapján jogos érdekből, azonosítási és kapcsolattartási célból kezeli, betartva az adatbiztonság követelményét és az adatkezelésre vonatkozó alapelveket és szabályokat. Amennyiben a Bérlő magánszemély, úgy személyes adatait a Bérbeadó GDPR 6. cikk 1.b pontja alapján szerződés megkötése teljesítése jogalappal kezeli a fenti célokból és módon. Bérbeadó köteles a GDPR, valamint a 2011. évi CXII. tv. továbbá más vonatkozó jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseit betartani a szerződés létesítése, teljesítése kapcsán. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Bérlő megadott adatait megvizsgálja, vállalkozás esetén a cégről személyes adatnak nem minősülő adatot gyűjt közhiteles nyilvántartásokból, valamint, hogy a Bérlő által bemutatott dokumentumok és a személyazonosságot igazoló iratok valódiságáról meggyőződik. A Bérbeadó a tudomására jutott személyes és más adatokat csak tevékenységével kapcsolatban, saját üzletmeneti és statisztikai célra Bérlő hozzájárulása alapján marketing célokra használhatja fel, azokat bizalmasan kezeli. Bérlő kérhet tájékoztatást, az érintett élhet jogaival a Bérbeadó elérhetőségeire küldött kérelemmel, továbbá fordulhat panasszal a hatósághoz (www.naih.hu) vagy a lakóhely/székhely szerinti bírósághoz. Bármilyen adatváltozásról Bérlő 5 napon belül írásban értesíteni köteles a Bérbeadót. Bérlő e-mail címét az ügyintézés könnyítése érdekében adja meg.

9.2. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti, és ezért behajtás érdekben Bérbeadó követeléskezelő céget vesz igénybe, úgy Bérbeadó jogosult a Bérlő adatainak továbbítására a követeléskezelő részére (természetes személynél: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, telefon, e-mail elérhetőség, vállalkozás esetén: cégnév, cégszám, adószám, telefon, e-mail elérhetőség). A követeléskezelő cég a Bérlő adatait a követelés és járulékos költségeinek (adminisztrációs díj, ügyvédi költségek) behajtása céljából a behajtás eredményes befejezéséig (peres, peren kívüli és nem peres eljárásban) kezeli.

10. Záró rendelkezések

10.1. A bérleti szerződésre a magyar jog az irányadó. A bérleti szerződésben és jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.