ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat a www.partyhuto.hu domain alatt elérhető oldalon (a továbbiakban: weboldalon) történő járműbérlés során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelésekor a 2018. május 25. napjától az EU területén kötelezően alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-I (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 24. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerinti belső adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata kiterjed File Zoltán egyéni vállalkozóra, (a továbbiakban: Adatkezelő) továbbá az érintettekre, akiknek Adatkezelő személyes adatait kezeli. Az Európai Unió szabályain kívül a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A bérlő a weboldal használatával elfogadja az járműbérlés feltételeit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja az járműbérléshez kapcsolódó adatai kezeléséhez.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

File Zoltán egyéni vállalkozó a www.partyhuto.hu weboldal üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.
A honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a honlapot futtató webszerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontja, továbbá a böngésző és operációs rendszer típusa). Ezeket az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a honlap forgalmát figyelemmel kísérjük, illetve a további fejlesztéseink érdekében megismerjük Felhasználóink látogatási szokásait. Ezeket az adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.
Amennyiben további kérdése, illetve észrevétele lenne, kérjük, keresse munkatársunkat az info@partyhuto.hu e-mail címen.

ÜZEMELTETŐI, ADATKEZELŐI-, ADATFELDOLGOZÓI ÉS CÉGADATOK

Cégnév: File Zoltán egyéni vállalkozó
Rövidített cégnév: File Zoltán e. v.
Székhely: 6000 Kecskemét, Fátyolka utca 12.
Postacím, levelezési cím: 6000 Kecskemét, Fátyolka utca 12.
Adószám: 75731827-1-23
Nyilvántartási szám: 53608602
Statisztikai számjel: 75731827773923103
Elektronikus elérhetőség: info@partyhuto.hu
Honlap címe: www.partyhuto.hu
Telefonos elérhetőség: +36-20/317-6555 (08-18 óráig)

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS KEZELT ADATOK KÖRE

File Zoltán egyéni vállalkozó a bérlő/érdeklődő megadott adatait kizárólag a járműbérléssel kapcsolatos megrendelésének teljesítésének megvalósulása céljából, valamint a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá a bérlő által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

File Zoltán egyéni vállalkozó az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a bérlőt tájékoztatja. Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a bérlő ezirányú, írásos kezdeményezésére.
Az adatok törlésének határideje: azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 1. Felhasználó (járműbérlési szándékkal érkező látogató, új vagy visszatérő bérlő): az adatkezelő által működtetett oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy.
 2. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel, így Felhasználókkal kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, Felhasználókra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Felhasználókkal helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 3. Hozzájárulás: Felhasználók kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezésüket adják a rájuk vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. Tiltakozás: Felhasználók azon nyilatkozata, amellyel személyes adataik kezelését kifogásolják, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérik;
 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
 7. Adattovábbítás: ha az adatkezelő vagy más személy az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 8. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 9. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 10. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
 11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

File Zoltán egyéni vállalkozó, mint adatkezelő a látogatás és/vagy járműbérlés során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá. A fentieken túlmenően File Zoltán egyéni vállalkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.

ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

File Zoltán egyéni vállalkozó külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá.

COOKIE-K

A weboldal rendszerének működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok, mégpedig a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az érintettől nem szükséges külön hozzájárulás, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az internetes hálózaton történő közléstovábbítás, illetve arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

File Zoltán egyéni vállalkozó kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat. A személyes adatok törlését, vagy módosítását valamint a regisztráció törlését az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
Poatai úton az alábbi címen: 6000 Kecskemét, Fátyolka u. 12.
elektronikus levelezés útján az info@partyhuto.hu e-mail címen.
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni (info@partyhuto.hu).

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználók adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) A NAIH vizsgálatát bárki kezdeményezheti, arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A NAIH-hoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány.
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a weboldalon történő közzététel napjával – azaz 2021. február 1. napjával – lép hatályba. Szolgáltató a jelen Tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a közzététellel – azaz a weboldalon történő megjelenítéssel – lépnek hatályba. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a weboldalon minden esetben a Nyilatkozatnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege legyen Felhasználók részére elérhető. A jelen Nyilatkozat annak Szolgáltató által történő visszavonásáig marad hatályban.